تا سبز شوم از عشق

2,900,000 ریال

شعرهای عاشقانه و نثر نِزار قبّانی

بخش نخست کتاب تا سبز شوم از عشق”در آیینه نثر”،گزینه نثر نزار قبانی و شامل مهم‌ترین ملاحظات او درباره شعر است.

این بخش برگرفته از سه کتاب شعر چراغی است سبز،داستان من و شعر و شعر چیست و توالی زمانی مطالب آن به ترتیب تاریخی انتشار کتابهاست که بیانگر تحول اندیشه و دیدگاه‌های اوست.

بخش دوم منتخب شعرهای عاشقانه اوست.

این گزیده ناظر به همه دفترهای شعر اوست و ترتیب قرار گرفتن شعرها براساس تاریخ سرودن و نشر آنهاست.

اگر توسّعا بتوان اصطلاح کرد،فقط یک شعر عاشقانه-سیاسی در این مجموعه آمده است.

در انبار موجود نمی باشد