تا سبز شوم از عشق

کتاب تا سبز شوم از عشق اثر نزار قبانی و ترجمه موسی اسوار است. اين داستان, درباره سربازی است که در ارتش ارتقای درجه می يابد و اطرافيان به او حسودی می کنند. در اين حين, پسر فرمانده سابق ارتش, پدرش را کشته و خونش را به گردن اين سرباز می اندازد. سرباز فراری شده و به خيل اسيران می پيوندد. او به دربار پادشاه وقت برده می شود و در آن جا طی زورآزمايی هايي که با اسيران ديگر می کند.