اگر باران نیستی نازنین،درخت باش

2,300,000 ریال

کتاب« اگر باران نيستی نازنين درخت باش »مجموعه اشعار محمود درويش است.

محمود درويش ، شاعر پيشگام و نامی فلسطين،را به‌حق می توان ازجمله شاعران جهانی دانست که باوجود داشتن موضوع

و مضمونی ناب و نهادين در شعر، به شعريت محض در بازآفرينی و بيان و اصالت هنری در خلق اثر، سخت اعتقاد دارند.به همين سبب، درون‌مايه و محتوا، فحوای شعر او در افق زمان و مکان و در دامنه تنگ برهه و اقليم محصور نمی ماند. ترجمه اشعار او به بيست‌ودو زبان حتي اگر در پاره‌اي موارد ناظر به قدسيت موضوع – ميهن و مقاومت – باشد، سر منشا و مبنای بنيادين دارد و آن نبوغ هنری شاعر در القای موضوع و تناظر هنری شعريت و موضوعيت است؛ چيزی که درنهايت به شعر او جنبه‌ای جهانی و هويتی ورای مکان و زمان می بخشد.