گزارشهای سیاسی واشنگتن و یادداشتهای زندان

4,500,000 ریال

اللهیار صالح

 

کتاب «گزارش‌های سياسی واشنگتن و يادداشت‌های زندان» توسط اللهيار صالح، دو گونه نوشته از اللهيار صالح است.

بخشی گزارش‌های سياسی اوست به هنگام تصدی سفارت کبرای ايران در آمريکا تا سقوط مصدق و کناره‌گيری دليرانه از مقام سفارت (1331 – 1332).بخش ديگری مقداری از يادداشت‌های کوتاه روزانه ايشان (در خانه، سفرهای کاشان، زندان‌های قصر و قزل‌قلعه و بيمارستان مهر به صورت تحت نظر) است و نشان دهنده گوشه‌ای است از رويه پيگيرانه و بسيار منظمی که هميشه در زندگي به ثبت وقايع روزانه شخصی داشت. آنچه در اين ميان مهم‌تر است اطلاعاتی است که يادداشت‌های روزانه درباره پاره‌ای از جريان‌ها و مسايل سياسی وقت در بردارد گاه به اشاره و کنايه و گاهی به تصريح، مانند اين که:
-جلسات تشکيلاتی جبهه ملی و حزب ايران چه مواقع و در کجا برقرار می شد.
– نظر جبهه ملی و اللهيار صالح نسبت به حکومت دکتر علی امينی کاملا منفی بود.
– سبب ملاقات‌های اسدالله علم و سرلشکر پاکروان رئيس سازمان امنيت و همايون صنعتی زاده با صالح برای جلب نظر مساعد اعضای جبهه ملی و همکاری.
– وضع زندان و رفتار دولت نسبت به زعمای جبهه ملی.