سفینه و بیاض و جُنگ

مجموعه مقالات سفینه پژوهی ایرج افشار

اين کتاب، مجموعه مقالات جنگ پژوهانه استاد ايرج افشار است که در مدت نزديک به نيم‌قرن نوشته شده است.

کارنامه ی پربار و برگ افشار از نقاط عطف تاريخ جنگ پژوهی به شمار می رود و به طور کلی می توان افشار را پيشگام معرفی مبسوط و تکامل يافته‌ی سفينه‌ها محسوب کرد. اين کتاب از منابع مورد مراجعه محققانی که در تاريخ ادبيات ايران تحقيق می کنند، خواهد بود و پژوهشگران جوان از آن بسيار خواهند آموخت. . اين کتاب دربردارنده مضامين ادبی و ادبيات فارسی است که نگارنده در برخی از مقالات خود، دايره عرضه اطلاعات را بسيار گسترده و به صرف معرفی شاعران بسنده نکرده، بلکه بيت اول اشعار آنها را هم نقل کرده و به سفينه‌ها به مثابه يکی از منابع فهم تصحيح انتقادی متون توجه کرده است. جنگی از قرن هفتم؛ شعرهای زيبای کهن؛ دو جنگ خطی؛ جنگ و بياض؛ نسخه برگردان سفينه تبريز؛ و نگاهی به جنگ بياضی مرعشی، عنوان برخی از مقالاتی است که در اين کتاب آمده است.