فردوسی و شاهنامه‌سرایی

8,500,000 ریال

برگزیده مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی

فردوسی و شاهنامه‌سرایی مجموعه‌ای است از گزیدۀ مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی ، که مستقیم یا غیرمستقیم،مرتبط با شاهنامه فردوسی است.

این مجموعه که بالغ بر یکصد و پنج مقاله است،در یازده بخش تنظیم شده است و به طور کلی جامع مهم‌ترین اطلاعات مربوط به شاهنامه است که سه دورۀ تاریخی پیش از سرایش شاهنامه،سرایش شاهنامه و بعد از سرایش شاهنامه را دربرمی‌گیرد.

بخش‌های اول و دوم که مربوط به دورۀ پیش از سرایش شاهنامه است یکی دربارۀ پیشینۀ شاهنامه‌سرایی در ایران و دیگری در معرفی حماسه‌های پیش از شاهنامۀ فردوسی و سرایندگان و حامیان آنهاست

در انبار موجود نمی باشد