سیرالملوک

6,500,000 ریال

سیاست‌نامه

خواجه نظام‌الملک طوسی

سیرالملوک در موضوع خود و در میان “سیاست‌نامه”ها بی‌همتاست و در زبان فارسی همانندی ندارد.خواجه در این کتاب با اطلاع از شیوه گذشتگان در کشورداری و با استفاده از تجربه سی ساله خود در وزارت،تصحیح و تاسیس مجموعه دوایر حکومتی را پیشنهاد می‌کند و گاه و بی‌گاه در ضمن طرح اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران قرن پنجم،از پدید آمدن گروه‌های مخالف و نوع فعالیت آنان سخن می‌گوید.

گفتنی است همه آنچه در تایید شیوه کار و مواجهه با مخالفان نقل می‌کند روایات تاریخی محض نیست،با این همه بخش مربوط به اسماعیلیه،پیوسته،موردتوجه محققان بوده است.

سیرالملوک به سبب ارزش‌های منحصر به فردی که به بعضی از آنها اشاره کردیم،در سال 1891م به همت شارل شفر فرانسوی تصحیح و به نام “سیاست‌نامه” ترجمه و چاپ شده است و از آن پس نیز به اهتمام هیوبرت دارک انگلیسی در سال 1340 و 1347 به صورتی سزاوارتر تصحیح شده و بارها به طبع رسیده است.

این‌بار نگارنده در آغاز تشکیل گروه تصحیح متون در فرهنگستان زبان و ادب فارسی،تصحیح مجدد چند متن مهم و درجه اول فارسی و از جمله سیرالملوک را پیشنهاد کرد و با تصویب و تایید شورای محترم علمی گروه کار آن آغاز شد و اکنون خوشحال است که می‎‌تواند نتیجه کار خود و دیگر اعضای گروه را به حضور علاقه‌مندان زبان و ادب فارسی تقدیم دارد.