ایران‌شناسی و ایران‌شناسان

7,500,000 ریال

برگزیده مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی

 

مجموعۀ حاضر گزیدۀ دیگری از مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی است در صد و یازده مقاله شامل مهم‌ترین اطلاعات مربوط به ایران‌شناسانی که سالها در زمینه‌های متنوع فرهنگ،تمدن،تاریخ و زبان و ادبیات ایران زمین مطالعه،تحقیق،تحصیل و تدریس کرده‌اند.

حاصل این پژوهش‌ها آثار مهمی است که،در بسیاری موارد ،به عنوان منابع معتبر و دست اول،در دانشگاه‌های ایران معرفی و تدریس می‌شوند.