ادبیات معاصر ایران

8,500,000 ریال

برگزیده مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی

کتاب ادبیات معاصر ایران شامل مقالاتی است در معرفی ادبیات معاصر ایران و زندگی و مهم‌ترین آثار نود و پنج تن شاعر و نویسندۀ دورۀ معاصر فارسی است.

مجموعه با مقاله دربارۀ ادبیات معاصر ایران آغاز می‌شود.آغاز ادبیات معاصر فارسی را معمولا انقلاب مشروطه(1324ق/1285ش) یا زمانی دانسته‌اند که ادبیات ایران،براصر مواجهه با ادبیات غرب،از حالت سنتی به شیوۀ نو گرایش یافت.