وفا به عهد

2,300,000 ریال

منتخب اشعار ابوالقاسم لاهوتی

کتاب “وفابه عهد” منتخب اشعار ابوالقاسم الهامی متخلص به لاهوتي يا لاهوتي خان (1264 – 1336) شاعر، روزنامه نگار، نظامی و

فعال سياسی انقلابی در دوران انقلاب مشروطه است.

لاهوتی اصطلاحات و واژگانی را که تا پيش از آن راهی در شعر فارسی نداشت به زبان شعر وارد کرد.

در شعر وی واژگانی از قبيل سوسياليزم، فاشيسم، کالخوز، کامسومول، فابريک، کالکتيو، آيروپلان و … به وفور به چشم می خورد و افزون بر واژگان می توان استعاره‌ها و تشبيه‌های بی سابقه‌ای را نيز مشاهده کرد. در مجموع زبان شعر وی ساده و عامه فهم و نزديک به زبان گفتار است، اما در غزل زبانی نزديک به زبان رايج در ادبيات کلاسيک فارسی را به کار گرفته است. لاهوتی برای بيان انديشه‌های نو در وزن شعر نيز دست به نوآوری می زند. در اشعار وی به سبب آشنايی وی با ادبيات اروپا گاه به اقتضای گفتگوهای بلند، مصراع‌ها کوتاه و قافيه‌ها جابه جا شده است. به سبب همين نوآوري‌ها از لاهوتی به عنوان پيشگام شعر نوی فارسی ياد می شود و با توجه به تقدم زمانی وی بر نيما يوشيج، تجربه‌های نوآورانهٔ وی در شعر را نيز بر نيما مقدم شمرده‌اند. لاهوتی خود را متأثر از ميرزا علی اکبر طاهرزادهٔ صابر، شاعر ترک قفقازی می دانست. مضمون اصلی اشعار وی حمايت از رنجبران و مظلومان و دعوت آنان به تلاش و حرکت و حق طلبی است.