مقدمه ای بر کاربرد SPSS در روانشناسی

4,500,000 ریال

 مقدمه ای بر SPSS در روانشناسی را می توان همراه با هر نوع کتاب درسی آماری به عنوان وسيله ای برای تحليل داده ها به کار برد. مطالب مندرج در اين اثر شامل دامنه ای از ساده ترين تا مهم ترين و پيشرفته ترين فنون آماری است. آن را می توان در همه سطوح از سطح مقدماتی تا پيشرفته مورد استفاده قرار داد. ساختار کتاب به گونه ای است که فنون آماری را به ترتيب سطح دشواری مفهومی از آسان به مشکل مطرح کرده است. به طور کلی، محاسبه با SPSS براي فنون آماری پيچيده به همان آسانی فنون آماری ساده تر است. اين کتاب يک اثر منحصر به فرد رويکرد گام به گام به تحليل آماری با استفاده از SPSS براي ويندوز است که در مورد ويرايشهای 10 تا 16 اين نرم افزار کاربرد دارد و براي دانشجويان و پژوهشگران داده های روان شناختی، جامعه شناختی، جرم شناختی، سلامت و ديگر داده های مشابه مناسب و سودمند است. SPSS در طول زمان تغيير می کند اما اين کتاب همواره برای کاربرد در مورد ويرايشهای گذشته مفيد است. مقدمه ای بر SPSS در روان شناسی يک منبع عالی منحصر به فرد برای تحليل داده هاست. شامل مطالبی با بسياری از ويژگيهاست که در جای ديگر نمی توان يافت. بر خلاف ديگر کتابهای SPSS، نيازهای دانشجويان و پژوهشگران را در همه سطوح برآورده می سازد. اين يک کتاب درسی عمده در مورد روشهای پژوهش در روان شناسی است. در آن فصول مهمی در مورد نوشتن گزارش، اصول اخلاقی پژوهش در روان شناسی، جستجوی ادبيات و پيشينه پژوهش موجود است. تمامی جنبه های مطالعات آزمايشی، ميدانی، زمينه يابی و تدوين پرسشنامه را در بر می گيرد و راهنمايی هايی در مورد جمع آوری و تجزيه و تحليل داده های کيفی در آن مطرح شده است.