چکیده DSM-IV-TR

33,000 ریال

انجمن روان پزشکی آمریکا 2000

 

کتاب حاضر، خلاصه و چکيده‌ای است از متن کامل آخرين نسخه‌ی تجديد شده‌ی راهنمای تشخيصی و آماری اختلال‌های روانی (DSM-IV-TR) که در سال 2000 از سوی انجمن روانپزشکی امريکا به چاپ رسيد.

هدف از ارائه‌ی اين نسخه‌ی خلاصه شده پاسخ به نياز آن دسته از دانشجويان و متخصصانی است که به لحاظ محدوديت‌های زمانی و يا اولويت‌های آموزشی و پژوهشی، امکان مطالعه متن کامل DSM-IV-TR را نداشته و خواهان نسخه‌ی خلاصه شده و در عين حال دربرگيرنده‌ی همه‌ی ملاک‌های تشخيصی و طبقه‌بندی کامل اختلال‌های روانی هستند.
اين اثر شامل توضيحی از تمام ملاک‌های تشخيصی و طبقه‌بندی اختلال‌های روانی بدون پرداختن به اطلاعات جزيی و جنبی مربوط به هر اختلال مانع بحث‌های مربوط به اختلال‌های همراه، دوره يا سير اختلال، روش‌های ثبت و کدگذاری و تشخيص‌های افتراقی است.

در انبار موجود نمی باشد