پرسشنامه های پژوهشی در زمینه روانشناسی ،مشاوره ،علوم تربیتی و جامعه شناسی

65,000 ریال

کتاب پرسشنامه های پژوهشی در زمينه روان شناسی، مشاوره، علوم تربيتی و جامعه شناسی ، شامل مجموعه‌ای از پرسشنامه‌ها، مقياس‌ها و آزمون‌هايی است که عمدتا به عنوان ابزارهای پژوهشی به کار می رود.

اين ابزارها جنبه بالينی ندارند، بنابراين نبايد از آن‌ها به عنوان ابزارهايی برای تشخيص بالينی استفاده شود، اما استفاده از آن‌ها به عنوان ابزارهای سنجش در فرايند پژوهش اشکالی ندارد. اين ابزارها صرفا به منظور استفاده دانشجويان رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره، علوم تربيتی، مديريت، جامعه‌شناسی و ديگر رشته‌های علوم انسانی گردآوری شده است. در ارايه‌ی هر يک از پرسشنامه‌ها منابعی که پرسشنامه از آن اقتباس شده، سازندگان اصلی پرسشنامه‌ها و دانشجويان يا اساتيدی که آن را در جامعه‌ی ايرانی هنجاريابی کرده‌اند معرفی شده است. در هر مورد راهنمای اجرای ابزار، محتوای ابزار، روش نمره‌گذاری، شواهد تجربی روايی و اعتبار، جداول نرم و روش تعبير و تفسير نتايج به روشنی توضيح داده شده است.

در انبار موجود نمی باشد