وکسلر5

4,500,000 ریال

سنجش و تفسیر 

 

مقیاس هوشی وکسلر پرکاربردترین آزمون برای سنجش هوش کودکان در سرتاسر دنیاست. وکسلر 5، خرده آزمون‌های جدید، نمره‌های مرکب،

نمره‌های فرآیندی، نمره‌های خطا، و نمره‌های مقیاسی را به عنوان شاخص‌های پیچیده و دقیق برای سنجش توانایی‌های شناختی ارائه می‌دهد.

کتاب سنجش و تفسیر وکسلر 5 برای متخصصان بالینی، اطلاعات عملی در مورد انتخاب شاخص‌های موضوعی، اجرا، و تفسیر را فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی کتاب:

• خرده آزمون‌ها، ساختار تجدیدنظر شده و افزوده‌های آزمون را توصیف می‌کند.
• به درمانگران درباره‌ی انتخاب آزمون و برازاندن شاخص‌های سنجش، توصیه‌هایی ارائه می‌‎دهد.
• برای اجرا و نمره‌گذاری دقیق، بهترین توصیه‌های عملی را ارائه می‌دهد.
• اجرای الکترونیکی آزمون را با استفاده از تبلت نشان می‌دهد و نتیجه را با آزمون چاپی مقایسه می‌کند.
• با مرور عوامل اجتماعی/ بافتی، به فهم تفاوت‌های نژادی/ قومی کمک می‌کند.
• با برگردان نمره ها، رفتارهای آزمون‌شونده را پیش‌بینی می‌کند و نقاط قوت و ضعف را مشخص می‌سازد.
• برای افرادی که نمره پایین دارند راهبردهای مداخله‌ای، جایگزینی و آموزشی پیشنهاد می‌کند.