ناسازگاری کودکان و نوجوانان

29,000 ریال

کتاب «ناسازگاری کودکان و نوجوانان» توسط دکتر منصف گيتونی و دکتر زهرا بازرگان تدوين شده است.

این کتاب ضمن تحليل رويکردهایی که در حال حاضر در بسياری از مدارس در برخورد با اين گروه از کودکان به کار گرفته می شود و بررسی نقاط ضعف و قوت هر يک از رويکردها اين پديده را از زاويه‌ای متفاوت مورد مطالعه قرار داده و برخوردی را پيشنهاد می کند که با تکيه بر شناخت عوامل اجتماعی و روان‌شناختی به تقويت هويت انسانی و اجتماعی فرد می پردازد و برای متعادل کردن رفتار کودک ناسازگار، خانواده، مدرسه، متخصصان و خود کودکان را به مشارکت می طلبد.

وجود تعارض، ناسازگاری و خشونت‌هايی که زندگی مطلوب و امنيت اجتماعی را مختل می کند، يکی از مشکلات جوامع امروزی است. از عواملی که می تواند هم به عنوان منشأ شکل‌گيری رفتارهای خشونت‌آميز و ناسازگارانه اجتماعی و هم به عنوان محيطی برای پيشگيری و کاهش آن تلقی گردد، مدرسه است. در هر کلاس و مدرسه، دانش‌آموزانی وجود دارند که به دليل خصوصيات و شرايط فردی، خانوادگی و اجتماعی در پذيرش انتظارات و مقررات محيط آموزشی و انطباق دادن خود با آن و نيز در رفتار و برخورد متعادل با همسالان و همکلاسی های خود دچار مشکل می باشند؛ رفتارهای پرخاشگرانه، کناره‌جويی، نافرمانی و آسيب‌رسانی به تجهيزات و لوازم خانه و مدرسه بخشی از پاسخ‌های اين گروه از کودکان در برخورد با موقعيت‌هايی است که مورد انتظار و رضايت آنان نيست.

در انبار موجود نمی باشد