مدیریت تعارض در مدرسه

35,000 ریال

کتاب «مديريت تعارض در مدرسه» که تاليف و ترجمه آن را خانم زهرا بازرگان برعهده داشته است.

این کتاب ارائه دهنده روش های موفق و مناسب برای آموزش در مدارس در سطح جهانی است.

در بخشی از اين کتاب می خوانيم :

بخش آموزش يونسکو در سال 2001 در تاييد نقش مهم مدرسه در گسترش فرهنگ صلح، يک برنامه ابتکاری با عنوان «تجربيات موفق در زمينه حل تعارض در آموزش رسمی و غيررسمی» به اجرا گذاشت. هدف از اين طرح، آگاه کردن معلمان و مسئولان مدارس از وجود خشونت‌های پنهان و آشکار در کلاس و تجهيز آنان به فنونی ساده و عملی براي پيشگيری و کاهش اين پديده بود. جزييات اين طرح در سال 2001 منتشر شد.کتاب «مديريت تعارض در مدرسه» که پيش‌روی شماست، تلخيص و بازنويسی برخی از نمونه‌های ارائه شده در آن کتاب، تجربيات موفق کشورهايی از آسيا، افريقا، استراليا، اروپا و امريکای شمالی و جنوبی است. علاوه بر آن تجربه‌های موفقی که در ايران در طی چند دهه گذشته در زمينه گسترش فرهنگ صلح در مدرسه، با همکاری بعضی از اعضا هيات علمی و دانشجويان دانشگاه تهران به دست آمده است، به آن افزوده شده است.

در انبار موجود نمی باشد