متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (KSM-IV-TR)

650,000 ریال

انجمن روان پزشکی آمریکا

 

کتاب «متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (KSM-IV-TR)» ترجمه‌ای است از (DSM-IV).

این کتاب در سال 2000 توسط انجمن روانپزشکی آمريکا به چاپ رسيده است.

برگردان اين اثر توسط محمدرضا نيکخو و هاماياک آواديس يانس انجام شده است.اين کتاب راهنما، علاوه بر داشتن مباحث مربوط به اختلال‌های روانی، دارای کدهای اضافی برای کدگذاری اختلال‌ها و شرايط خاص، بخش پيوست‌ها، شامل پيوست‌های راهنما جهت استفاده و فهم هرچه بهتر طبقه‌بندی اختلال‌های روانی و راهنمای موضوعی مطالب موجود در کتاب راهنما است.همچنين اين کتاب می تواند مورد استفاده‌ی متخصصان و پژوهشگرانی قرار گيرد که دارای جهت‌گيری های متفاوتی هستند (زيستی، روان‌پويشی، شناختی، رفتاری، ميان‌فردی، خانوادگی، سيستمی) و همچنين روانپزشکان، ساير پزشکان، روانشناسان، مددکاران می توانند از آن بهره بگيرند.

در انبار موجود نمی باشد