مباحث کلیدی مشاوره در عمل

1,500,000 ریال

از نخستین انتشار کتاب مباحث کلیدی مشاوره در عمل در 1988،در دنیای مشاوره بسیاری از چیزها تغییر کرده است.

نخستین نسخه کتاب مباحث کلیدی مشاوره در عمل،شامل مجموعه فصل هایی بود که به مباحث درمانی که در آن زمان مشاوران با آن روبه رو بودند پرداخته بود.

هر فصل،موضوعی را که در مشاوران برایشان آشنا بود،بررسی شد و در بافت فرآیند درمانی مورد بررسی قرار گرفت:

برای مثال،انتقال،انتقال متقابل،هدف گذاری،انطباق مداخله های درمانی با نیازهای خاص مراجعان.

در نسخه دوم کتاب مباحث کلیدی مشاوره در عمل،به سرعت آشکار شد که مباحث کلیدی 20 سال گذشته هنوز هم در بافت کار امروزی معتبر است.

اما،بسیاری دیگر مورد مناقشه قرار گرفته و نشان می دهند که دنیای روان درمانی چگونه پویا و در حال تحول است.

در نسخه سوم،کتاب حاضر،مباحثی وجود دارند که به مشاوران اطمینان می دهد که نه تنها بهترین خدمات را به مراجعانشان ارائه دهند،

بلکه همچنین از خود شخصی و حرفه ای شان نیز مراقبت به عمل آورند.این موضوع ها شامل احساس ناکارآمدی ،استفاده از نظارت،تنوع فرهنگی،

استفاده از تماس فیزیکی و مراقبت مشاور از خود و نیز اهمیت و ارزش پژوهش و کارهای مبتنی بر شواهد است.

نسخه جدید کتاب مباحث کلیدی مشاوره در عمل برای خواننده صرف نظر از جهت گیری نظری او ابزار مهمی را فراهم می کند

که به هنگام پاسخ دادن به این مباحث و در کار مشاوره خود و اینکه چگونه می توانند پویایی کارشان را توسعه دهند،تامل کنند و بیندیشند.

در انبار موجود نمی باشد