سنجش خانواده

3,500,000 ریال

کاربرد آزمون‌های شخصیت برای زوج‌ها و خانواده‌ها

 

کتاب سنجش خانواده در راستای نیاز مشاوران و روان شناسان بالینی در فرآیند مشاوره خانواده و خانواده درمانی تدوین شده است.

در جوامع پیچیده امروزی بسیاری از عوامل استرس زا وجود دارند که ممکن است در رفتار و عملکرد افراد در موقعیت های شغلی،روابط میان فردی و در جو عاطفی و روابط اعضای خانواده اختلال ایجاد کنند.شاید بتوان گفت که بیشترین تاثیر مخرب این گونه رفتارها متوجه خانواده ها به ویژه کودکان است.