روش‌های تحقیق در علوم رفتاری

2,900,000 ریال

کتاب «روش‌های تحقيق در علوم رفتاری» برای استفاده‌ی دانشجويان رشته‌های علوم رفتاری در درس روش تحقيق تدوين شده است.

در اين کتاب، مباحث بنيادی فرايند پژوهش و اصول و روش‌های مهم آن با بيانی ساده و با ذکر مثال‌های عملی مطرح شده است.

کتاب دارای يازده فصل است و در پايان آن نيز چند آزمون برای خودآزمايی و به عنوان فعاليت‌های عملی در پژوهش ارائه شده است.