روش‌های آماری در علوم رفتاری

2,900,000 ریال

کتاب «روش‌های آماری در علوم رفتاری»  در دو بخش آمار توصيفی و آمار استنباطی تنظيم شده است. در بخش آمار توصيفی، مفاهيم اساسی علم آمار، شاخص‌های گرايش مرکزی، شاخص‌های تغييرپذيری يا پراکندگی و شاخص‌های سنجش رابطه‌ی بين متغيرها شرح و بررسی شده است. در بخش آمار استنباطی، احتمالات، توزيع بهنجار و توزيع نمونه‌گيری، آزمون‌های پارامتری، تحليلی واريانس يک طرفه، استنباط آماری درباره ضريب همبستگی پيرسون، آزمون‌های بی پارامتری و اصول پيش‌بينی فصل‌های موجود هستند. کتاب شامل دو پيوست نمونه سوالات تستی و جدول‌های آماری نيز هست.