روش‌‌های آماری در روان‌‌شناسی و سایر علوم رفتاری

3,900,000 ریال

مطالب مطرح شده در این اثر را می توان ب

مطالب مطرح شده در کتاب روش‌های آماری در روان‌شناسی و سایر علوم رفتاری را می توان به سه بخش تفکیک کرد :

بخش آمارهای توصیفی،بخش آمار استنباطی و بخش آمار پیشرفته.مطالب این بخش ها در 37 فصل همراه با فصل پیوست ها تدوین شده است.

مولفان در توصیف مطالب کتاب کوشیده اند که حتی بعضی از مطالب پیچیده آماری را به صورت کاربردی و عملی ارایه کنند.

اصل کتاب بسیار روان و عاری از پیچیدگی نوشته شده است.

 

ه سه بخش تفکیک کرد :بخش آمارهای توصیفی،بخش آمار استنباطی و بخش آمار پیشرفته.مطالب این بخش ها در 37 فصل

همراه با فصل پیوست ها تدوین شده است.مولفان در توصیف مطالب کتاب کوشیده اند که حتی بعضی از مطالب پیچیده آماری را به صورت کاربردی و عملی ارایه کنند.

اصل کتاب بسیار روان و عاری از پیچیدگی نوشته شده است.