روان شناسی مثبت

4,500,000 ریال

علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان

 

روان‌شناسی مثبت  درس نامه‌ای مستند و مستدل، سنتزی بسيار آموزنده و فراگير از اين رشته علمی جديد است.

با ارجاع به وب سايت‌ها، نسخه‌های سودمند، فرم‌های آزمون‌ها و داشتن پرسش‌های برانگيزنده در پايان هر فصل، نمونه يک متن درسی معاصر است.

اين کتاب چيزی بيش از يک بازنگری جامع از پژوهش گسترده در روانشناسی مثبت، فراهم می سازد. پيشينه «آلان کار» در روان درمانی نظام‌دار و

روان‌شناسی انتقادی به او امکان می دهد با ترکيب چشم اندازهای زمينه‌ای و مرتبط با اين رويکرد ذاتا فردگرا، به رشته روانشناسی مثبت غنا بخشد.