روانشناسی تربیتی

2,900,000 ریال

 

کتاب «روان‌شناسی تربيتی» نوشته‌ی دکتر محمد پارسا با بهره‌گيری از تازه‌ترين دستاوردهای روان‌شناسی جديد، به تشريح ماهيت روان‌شناسی تربيتی، خاستگاه‌ها، زمينه‌ها و روش‌ها و محتوای آن می پردازد.
از آن جا که روان‌شناسی تربيتی در پيشرفت برنامه‌های آموزشی شاگردان و همچنين اعتلای سطح فرهنگ کارساز است، از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. روانشناسی تربيتی يکی از مهم‌ترين رشته‌هايی است که به بحث و بررسی پيشرفت‌های درسی و نارسايی های تحصيلی دانش‌آموزان يا يادگيرندگان می پردازد. اين کتاب با تاکيد بر روان‌شناسی تربيتی در شانزده فصل و در پنج بخش شامل عنوان‌های زیر تدوين شده است:

زمينه‌های روان‌شناسی تربيتی

عوامل موثر در پيشرفت‌های تحصيلی

فرايند يادگيری

عوامل موثر در تربيت و پيشرفت‌های درسی

سنجش و ارزيابی