راهنمای تفسیر MMPI و MMPI-2 برای مشاوران و متخصصان بالینی

4,500,000 ریال

کتاب حاضر یک راهنمای جامع و کامل درباره روشهای اجرا، نمره گذاری و تفسیر MMPI و MMPI-2 است.

نویسندگان این کتاب با تکیه بر نتایج پژوهشهای گوناگون و گسترده متخصصان بالینی، راهنمایی سودمند جهت تفسیر گام به گام و بسیار دقیق انواع نیمرخهای MMPI و MMPI-2 و مفاهیم ضمنی و بالینی هریک از این نیمرخها و تفسیر انواع کدهای چندنقطه ای آن فراهم کرده اند.

از این رو می توان کتاب حاضر را کامل ترین منبعی دانست که تا کنون درباره MMPI و MMPI-2 به زبان فارسی منتشر شده است. بنابراین مطالعه این کتاب می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار متخصصان بالینی اعم از مشاوران، روانشناسان و روانپزشکان قرار دهد و آنان را در تشخیص گذاریهای بالینی و کاربردی یاری کند.