بنیادهای روانشناسی

39,000 ریال

کتاب بنيادهای روان شناسی که توسط محمد پارسا نوشته شده است به بررسی موضوعات مربوط به رشته روان شناسی عمومی می پردازد.

در بخشی از متن اين کتاب می خوانيم :

روان‌شناسی که به بررسی رفتار موجود زنده به‌ويژه رفتار آدميان می پردازد ، دانش نوينی است که حدود 120 سال از علمی شدن آن می گذرد و در اين مدت کوتاه دستاوردها و نظريه‌های گوناگونی درباره رفتار و رشته‌های مختلف روان‌شناسی عرضه کرده است. براي پی بردن به چگونگی هريک از رشته‌های روانشناسی نخستين گام آشنايی با زمينه‌ها و اصول کلی روان‌شناسی است که در اين کتاب به نام بنيادهای روان‌شناسی عنوان گرديده است. درواقع روان‌شناسی دانش انسانی است و تا انسان خود را نشناسد به راه راست و پيشرفت دست نخواهد يافت . زيرا ازخودبيگانگی نتيجه‌اش کژ راهه و گمراهی است که به ناکامی می انجامد.

در انبار موجود نمی باشد