بحران های جنسی زن

25,000 ریال

بسياری از پژوهشگران معتقدند که جنسيت آدمی يکی از تعيين کننده‌های اساسی در ابتلا به انواع اختلال‌های ناتوان‌ساز روانی و جسمانی است و در عصر حاضر با توجه به آمارهای موجود می بينيم شيوع اختلال‌های روانی در زنان بيش از مردان است.

زنان به لحاظ جنسيت روانی-فيزيولوژيايی خود بحران‌های متعددی را تجربه می کنند که اغلب اين بحران‌ها با ويژگي‌های زيست شناختی زنانه‌ی آنان مرتبط است.سلامت روانی و جسمانی زنان به طور انکارناپذيری باکيفيت از سرگذراندن اين بحران‌ها مرتبط است، از اين رو می توان مراحل پديداری اين بحران‌ها و شيوه‌ی گذر از آن‌ها را محور اصلی زندگی روانی و سازش اجتماعی زنان تلقی کرد.
کتاب بحران‌های جنسی زن نوشته دکتر سيروس ايزدی استاد روانپزشکی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه تهران و دکتر محمدرضا نيکخو استاديار روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو انجمن روان‌شناسی آمريکا می باشد.

در انبار موجود نمی باشد