قرار نبود…

800,000 ریال

رمان قرار نبود نوشته ی هما پوراصفهانی است .این کتاب توسط نشر سخن به چاپ رسیده است.

” قصه ای سراسر شور جوانی… داستانی که لحظه به لحظه اش یادگاری از اشتیاق به زندگی را یادآور می شود.

عشق ورزیدن به لحظات قشنگ زندگی،همان است که در قلب هر انسانی شکوفاست و او را به زنده بودن و زندگی کردن بیشتر سوق می دهد.”