استایل

650,000 ریال

رمان استایل نوشته ی هما پور اصفهانی، دنیا منصوری است که این کتاب توسط نشر سخن به چاپ رسیده است.

“یک جایی از زندگی کم آوردم .بریدم و رفتم تا شاید جایی بتوانم کمبودهایم را جبران کنم .دنیایم را با طرح هایم،پارچه ها و نخ ها و سوزن ها وصله و پینه کردم تا آرامش را به خودم بدوزم.هر بار دوختم ،به جایی گرفت و نخ کش شد.آرامش نخ کش شده می شود عذاب الیم! ناگهان دستی به سمتم دراز شد.تمامی وصله پینه ها را از هم جدا کرد.آرامش را از نو طراحی کرد،اتو زد،صاف کرد و دوباره در قسمت مخصوص دقیق و مرتب دوخت.وجود پر از وصله و پینه ام یک دست شد و آرامش از دست رفته ام به وجودم برگشت.آن دست را محکم گرفتم و به این باور رسیدم که عشق از آرامش زاییده می شود.”