همیشه برده

2,300,000 ریال

کتاب هميشه برده اثر ژان روبرکده، شرح زندگانی مرد جوانی است که از رويدادهای سخت و دشوار نهراسيد و توانست خويشتن را در وقايع شوم حفظ کند. پايداری و شجاعت او در مقابله با سختی ها و زندگی نکبت بار او در هاييتی، همچنين غلبه دليرانه او بر آثار مخرب و غير انسانی نژادپرستی در امريکا، ماهيت دو جامعه به ظاهر متفاوت را، به خوبي، باز می نماياند.در اين شرح حال، نويسنده روايت تلخی از روزگار نوجوانی و جوانی خويش را، به عنوان يک هميشه برده، بازگو مي کند؛ هميشه برده ای که به رغم روحيه نژادپرستی حاکم بر جامعه امريکا به دانشگاه راه می يابد و مدارج علمی را طی می کند.روبرکده، طفلی ناخواسته که ثمره و قربانی پنهان سوء استفاده جنسی بوده، با توانايی شگفت انگيز خود، در ارتش، در تجارت، و همچنين در حرفه آموزگاری به موفقيتهايی دست می يابد. او سرانجام می تواند خود را اثبات کند و به طبقه متوسط جامعه امريکا راه يابد.ژان روبر کده در حال حاضر به تدريس زبان و ادبيات فرانسه و تاريخ امريکا در دبيرستان مادريا در شهر سين سيناتی امريکا اشتغال دارد.