سجاده و صلیب

3,500,000 ریال

خلاصه کتاب:

 

ژولیت دختری مسیحی روز اول دانشگاه با پسری مسلمان و مذهبی تصادف می کند. بین این دو نفر نزاعی در می گیرد که چندین سال طول می کشد. در جریان این کشمکش ها این دو نفر با تمامی تفاوت های فاحشی که با یکدیگر دارند به هم دل می بازند و تازه موانع یکی یکی رو میشود.