تقاص(دوره دو جلدی)

9,000,000 ریال

از متن کتاب : 

 

تقاص پس دادن حق من نبود.
تو برای من خلق شده بودی
تو عشق را به من آموختی و طوری مجنون وار من را لیلی می‌پنداشتی که من نیز لیلی ت شده بودم.
اما ناگهان روزی به رازی پی بردم و بعد از آن به رازهای دیگر و این پایان و آغاز ماجرای ما بود.
افسوس که همیشه زود دیر می‌شود. افسوس که اعتماد‌ها زود در هم می‌شکنند. افسوس که دروغ‌ها همواره با ماست.
اما این را بدان که من تا ابد لیلی ت باقی خواهم ماند.