بابایی که شما باشی

2,000,000 ریال

خلاصه کتاب:

کیان را وکیل خانوادگی مادرش می آورد برای پدرش و سامان ناگهان با بچه‌ای نه ماهه مواجه می شود که به شدت باعث آشتفتگی او می‌شود و نمی‌داند چه باید بکند! تا اینکه دو برادر دیگر او و سایر اعضای خانواده به کمکش می آیند و در بزرگ کردن کیان به او کمک می‌کنند، این چنین می شود که همگی بچه‌ای بسیار بی تربیت تحویل جامعه می‌دهند.
«بابایی که شما باشید» داستانی سورئال و طنز است که نوید لحظاتی پر از خنده و خوشی را به شما خواهد داد.

از متن کتاب:

بابا برگشت عقب و در حال چشم‌غره رفتن به عمو سیامک، ساکت موند. من هنوز گریه می‌کردم. عمو سیامک چند بار منو پیش‌پیش کرد تا ساکت بشم. بعد بلند شد نشست و منو بغل کرد و تکون داد و هی اینور و اونور کرد. چند دقیقه بعد بابا همچنان زل زده بود بهش و عمو سیامک مضطرب نگاهش می‌کرد فقط. صدایی نبود جز صدای جیغ و گریه‌ی من.
ــ چه‌شه؟!
ــ از اینکه عموی احمقی مثل تو داره ناراحته.