همیشه کسی هست

1,100,000 ریال

قصه،زندگی چند خانواده سنتی ایرانی را در میانه دهه‌های بیست و سی،روایت میکند که جامعه،گذار از گذشته به دنیای نیمه مدرن را

در اوج وقایع تاریخی تکان‌دهنده دنیای آن روز تجربه می‌کند.

حکایت رویارویی مردمان در مواجهۀ با حاکمانی که برای استحکام پایه‌های قدرت خود دست‌یابی به هرکاری را مجاز می‌دانند.

مردمی که در تقابل مظاهر تمدن جدید و عبور از عادت‌های کهن در حال پوست اندازی‌اند.

نوعی برخورد سنت و مدرنیته در سیطرۀ استبداد ذاتی نهادینه شده در جهان شرق و در فرجام شرح زندگانی سراسر رنج و رویای مردمی

که قربانی بی‌رحمی و شقاوت روزگار خویشند.