شاعر مردم

4,900,000 ریال

یادنامه سیداشرف الدین حسینی(نسیم شمال)

 

مجموعه شعرهای نسیم شمال که به بیش از هزار بیت می رسد،در شرح احوال مردم ایران و طبقات فقیر و فرودست است.

او هر چه را که در ایران آن روزگار می گذشت از بی بارانی و قحطی و گرانی و وضع نابسامان مردم بینوا گرفته،تا تجاوز بیگانگان و انحراف مشروطه را در شعر و روزنامه خود منعکس ساخته است.

وی اغلب جوهر و درون مایه اجتماعی و انتقادی آثارش را به صورت فکاهی و طنز و طعن بیان می کرد.سید اشرف الدین حسینی یکی از محبوب ترین و معروف ترین شاعران عصر مشروطه بود و روزنامه اش به مدت بیست سال ،هر هفته منتشر می شد و پس از مرگش نیز،انتشار آن تا مدتی ادامه یافت.

دسته: