دیهیم هفتاد

750,000 ریال

پنجاه سال پویش و پژوهش در فراز و نشیب های سیاسی و فرهنگی و در میانه ی مرام و مسلک های متعارض،حکایت از حرکت به شیوه ای ظریف در تعاملات اجتماعی دارد.

آن همه علایق و سلایق آمده اند و به کناری رفته اند و استاد دکتر یاحقی بر همان مُهر و نشان نخستین،رفته و می رود.با همه همراه شده اما راه خویش رفته و پی مقصود خویش گرفته است.امروز که او “دیهیم هفتاد” بر سردارد،گردکرده عمر خویش را که نشان فارسی و فردوسی دارد،نثار ایران می کند و به آن می بالد.فروغ درخشان این نشان را به اقصای عالم برده و پیوندهای وثیقی میان عاشقان زبان فارسی و فردوسی برقرار ساخته است.

کتاب دیهیم هفتاد ؛مهرنامه استاد دکتر محمد جعفر یاحقی ،به خواستاری و اشراف ،دکتر محمود فتوحی،دکتر سلمان ساکت و اسغر ارشاد سرابی و توسط انتشارات سخن به چاپ رسیده است.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: