تاریخ فشرده خط و خوشنویسی

4,500,000 ریال

چگونگی پیدایی و تحول خط از تصویرنگار تا نستعلیق

 

کتاب «تاريخ فشرده‌ی خط و خوش‌نويسی» نوشته‌ی مجتبی قاسملو سعی دارد مباحث نظری و به طور کلی سير تحول خط و خوش‌نويسی از چگونگي پيدايی خط از تصويرنگار تا نستعليق را فرا روی مخاطبان قرار دهد.

خط نستعليق يکی از شيوه‌های نگارش خط در خوشنويسی فارسی است.

اين خط در ايران شکل گرفت و بيشتر هم در ايران رواج دارد و خوشنويسان ايرانی بيشتر با اين خط به هنرنمايی می پردازند.

دسته: