مراد العارفین

4,500,000 ریال

در شریعت و طریقت و حقیقت

صوفی الله یار بن تیمور

 

در بخشی از متن اين کتاب می خوانيد:

صوفی الله يار، به نقلی به سال 1133 هـ ق در محله صوفی از توابع شهر تاريخی سمرقند چشم به دنيا گشوده است.

برخی وی را به قبيله «مينگيه» ازبکستان نسبت می دهند و برخی ديگر با انتساب وی به نژاد «اونارچی» او را از منطقه کته فرغان می دانند. محققانی نيز زادگاه او را روستای «مينگ لار» نزديک شهر سمرقند ذکر کرده‌اند. آثار صوفی الله يار می نمايد که چهره دينی و مذهبی وی بر ديگر چهره‌های او برتری داشته است. اگرچه در اواخر عمر گرايش جدی به حوزه‌های معرفتی پيدا می کند و در برخی از آثار غير معتمد او را به نقشبنديه نيز منتسب می دارند، ليکن تأليف مخزن المطيعين و مسلک المتقين و ثبات العاجزين که هر سه در حوزه اعتقادی است، ميزان توجه وی به تعليم انديشه‌های مذهبی و دينی را می نمايد. در کتاب مراد العارفين نيز اين چهره فراوان نمود می يابد و علت تأليف اين کتاب نيز آشتي دادن بين شريعت و طريقت است.