حدیث کرامت

1,900,000 ریال

پاسخی منطقی به پرسش‌ها

این کتاب،نه برای ستایش بی‌قید و شرط مقبولات صوفیان خانقاهی،نه برای تایید و اثبات همه اندیشه‌هایی است که در زیر واژه‌هایی چون تصوف،عرفان و مفهوم جهانی Mysticism خلاصه می‌شود، و نه برای رد و نفی آن اقیانوس اندیشه‌ها و سخنانی است که در همه روزگاران،فرزندان آدم را به آدمیت راه نموده است.انسان این زمانه،باید چشم و گوش خود را گشوده نگه دارد تا خرافه‌ها بر دل او ننشیند، و از سوی دیگر اندیشه‌های والای انسانی در چشم او شطح و طامات نیاید…