تاریخ اجمالی ادیان جهان

2,500,000 ریال

پرسش از دين، پرسش از يک رابطه‌ی بسيار مهم و تعيين‌کننده در حيات انسان است.

رابطه‌‌ی آدمی و جهان مينو يا عالم معنا، رابطه‌ی انسان با آنچه برتر از خود می داند و می شناسد و فراتر از همه‌ی وجودهای مملوس و محسوس در جهان انسانی يا طبيعی می انگارد. پرسش از دين پرسش از بخشی اساسی در حيات فردی و اجتماعی انسان است، انسان در تمامی گستره‌ی تاريخی و جغرافيايی آن. انسان همواره در جستجوی بعدی ديگر، ساحتی فراتر و قلمروی برتر بوده است. او می دانسته که چنين ساحتی وجود دارد و کوشيده که با آن مرتبط شود. بدين‌گونه، انسان همواره موجودی ديندار بوده است، زيرا دين محصول تلاش بشر است براي ارتباط با آن حوزه‌ی ماورائی.
کتاب «تاريخ اجمالی اديان جهان» نوشته دکتر مسعود جلالي مقدم، سعی دارد که با بررسی اديان مختلف به اين پرسش‌ها و بسياری از سوالات ديگر در اين زمينه پاسخ دهد.