نظریۀ عمومی عوض در حقوق اسلامی

4,900,000 ریال

اصطلاح “نظریه” به معنای موردنظر در منابع اسلامی سابقۀ چندانی ندارد و در آثار مغرب زمین مصطلح شده است.

منظور از نظری در این مجال،مباحث نظری یک موضوع است؛مثلا اصطلاح “نظریۀ عقد”، که فرنگیان “Theory of Contract” و عرب‌ها “نظریة العقد” عنوان داده‌اند،با همین تعریف منطبق است.

منظور ما از نظریۀ عمومی عوض،مباحث نظریۀ معاوضات و عقود معاوضی و شبه معاوضی است.

بسیاری از این مباحث مختص به بیع نیست و در تمام عقود و معاوضات و شبه معاوضات جریان دارد.

در این کتاب بخشی از مباحثی که موردنیاز پژوهشگران دانش حقوق و موردتوجه آنان هست ، گنجانده شده است.