جهل مقدس؛ تابوت آتشین

4,000,000 ریال

کتاب جهل مقدس؛ تابوت آتشین ، حاوی مطالبی است که اکثر قریب به اتفاق بخش‌های آن در ازمنۀ مختلف در جراید، گاهی عینا و گاه 

با تفاوتی قابل توجه،منتشر شده،ولی مع‌ذلک فصولی از آن بنا به مصالحی سابقۀ انتشار نداشته و نخستین بار به نظرتان می‌رسد که

ملاحظه خواهید فرمود.

بخش‌های مختلف هرچند به انگیزه‌های گوناگون فراهم شده،ولی در مجموع واجد خط‌ مشی واحد و وجوه مشترکی هرچند در جنس بعید

می‌باشد.