یادهایی از گذشته

39,000 ریال

خاطرات دکتر فروتن

 این كتاب خاطرات و زندگی‌نامه یكی دیگر از اعضای فعال جنبش چپ ایران، دكتر غلامحسین فروتن “است.

كه علاوه بر آن، گزارشی از رویدادهای مهم و تحلیل تحولات برجسته تاریخ معاصر ایران را نیز شامل می‌شود .نگارنده در كتاب همچنین گوشه‌هایی از تاریخ و سرگذشت حزب توده به ویژه ماجرای فرار رهبران حزب توده از زندان قصر را بازگو می‌كند .

در مقدمه كتاب دیدگاه و نگرش فعلی دكتر فروتن چنین معرفی شده:

خاطرات او سراسر توجیه و دفاع از ایدئولوژی ماركسیستی ـ لنینیستی، اعمال و جنایات استالین و اشتباهات حزب توده است.وی نسبت به منتقدین حزب توده به خصوص كسانی كه از رهبری خارج شده و دست به انتقاد زدند بیرحمانه می‌تازد.دفاع دكتر فروتن از حزب توده تا لحظه جدایی وی از این حزب ادامه دارد.او در سن هشتاد سالگی معتقد بود اگر زندگی دوباره‌ای بازیابم باز به همین راه خواهم رفت .

این كتاب ابتدا در دو جلد در خارج از ایران منتشر شد و اینك هر دو جلد در یك مجلد با پانزده فصل انتشار یافته كه عناوین فصل‌های آن عبارت‌اند از :

1ـ حزب توده ایران و نفت شمال

2ـ معضل فرقه دموكرات آذربایجان

3ـ حزب توده از شكست نهضت آذربایجان تا حادثه دانشگاه

4ـ حادثه تیراندازی به شاه

5ـ حزب توده ایران در شرایط كار مخفی

6ـ مسئله نفت و دولت دكتر مصدق

7ـ امحای سوسیالیسم و احیای سرمایه‌داری

8ـ حزب توده در راستای سیاست شوروی

9ـ حزب توده ایران و “اصلاحات شاه”

10ـ قیام 15خرداد 1342

11ـ پلنوم یازدهم

12ـ چه كردیم و چه شد

13ـ باز هم درباره انشعاب

14ـ كشاورز، جاه طلب لاف‌زن

15ـ برداشت من از حزب توده ایران و خاطرات كیانوری

كتاب همچنین از پنج ضمیمه برخوردار است:

1 ـ آیا حزب توده ایران حزب طبقه كارگر بوده است؟

2ـ فرار (مقاله داستان گونه‌ای درباره ماجرای فرار ده تن از زندانیان سیاسی حزب توده از زندان قصر در سال 1329به قلم احمد قاسمی)

3ـ نامه احمد قاسمی در توفان دوره دوم، ضمیمه شماره 19، بهمن 1344

4ـ واقعیت چیست؟ (نامه‌ای از احمد قاسمی از توفان دوره دوم، شماره 23، تیرماه 1345)

5ـ نامه علی امیرخیزی مورخ 25فوریه .

در انبار موجود نمی باشد