یادداشت های روزانه محمدعلی فروغی

9,500,000 ریال

از سفر کنفرانس صلح پاریس

به خواستاری ایرج افشار

اين کتاب يادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی ذکاالملک (1256 – آذر 1321) از بزرگ‌ترين رجال روشنفکر و عمل‌گرای برجسته ايران است.

اين يادداشت‌ها از ايامی است که ذکاءالملک به سمت رئيس ديوان عالی تميز جزو هيات اعزامی ايران برای راه‌يابی به کنفرانس صلح عازم پاريس شد. او در طول تقريباً دو سال (17 دسامبر 1918 تا 11 اوت 1920/ 25 آذر 1297 تا 20 مرداد 1299) اخبار و وقايع هر روز را يادداشت کرده و چون خود در مسير جريان‌ها بوده و به جزئيات بسياری ورود داشته، يادداشت‌هايش دربرگيرنده نکته‌های تازه و ناگفته فراوان درباره علل ناکامی ايران در راه‌يابی به کنفرانس صلح، داخل شدن ايران در مجمع ملل، روابط انگليس‌ها با وثوق‌الدوله، قرارداد نهم اوت 1919 و بعضي از رجال سياسی ايران در آن روزگار است. جز اين، چنان که انتظار می رود، يادداشت‌های فروغی حاوی فوايد فرهنگی و ادبی فراوانی نيز هست. اين يادداشت‌ها نزديک به صد سال نزد خانواده فروغی محفوظ بوده و اکنون برای نخستين بار منتشر می شود.