مروری کوتاه بر تاریخ ایران

125,000 ریال

در کتاب «مروری کوتاه بر تاريخ ايران از آغاز عصر مادها تا پايان دوران قاجاريه» نوشته رضا شعبانی نکات عمده‌ای مدنظر نويسنده بوده است، از آن جمله ذکر اجمالی نام‌آوران همه سلسله‌هايی است که از ماد تا پهلوی بر ايران حکم رانده‌اند. نکته دوم، پرداختن به ساختارهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و احيانا نظامی ايران، در ادوار مختلف حيات ملی است. در موارد عمده سعی شده که در مقاطع خاص مطالعاتی، به سياق اهل تاريخ، عمل شود و فرضا ادواری مانند حکومت‌های متقارن (يا متداخل)، سلاطين ترک‌نژاد، مغولان و تيموريان، تا به عصر صفوی از توصيفات ضروری بهره‌مند شود. دوره‌های جديد تاريخ ايران، که از آغاز سده‌ی دهم هجری (روی کار آمدن صفويان) تا آغاز عصر ناصری ادامه می يابد، از بحث و فحص لازم در مواقع خود برخوردار است و عصر دگرگوني‌های اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن‌ها سياسی نيز که از نيمه‌ی دوم سده نوزدهم ميلادی آغاز می شود، تا آغاز عصر رضاشاهی، از طبيعت تقريبا همسانی متاثر است.

در انبار موجود نمی باشد