مختصر تاریخ ایران در دوره افشاریه

6,500,000 ریال

کتاب «مختصر تاريخ ايران در دوره‌های افشاريه و زنديه» اثر رضا شعبانی، در شش بخش تدوين شده است.

تاريخ سياسی افشاريه

تاريخ سياسی زنديه

نظام اداری و حکومتی ايران در دوره‌های افشاريه و زنديه

نظام اجتماعی در دوره‌های افشاريه و زنديه

نظام اقتصادی ايران

مناسبات خارجی ايران در ادوار افشاريه و زنديه

دو سلسله‌ی افشاريه و زنديه که پس از درهم ريختگی و فروريزی دولت صفوی روی کار آمدند، در صحنه‌ی پرتلاطم تاريخ ايران عمر کوتاهي داشتند. با اين که هر دو سلسله امتيازات و مشخصات خاص خود را دارند، ولی نکات مشترکی دارند که به طور خلاصه عبارتند از: هر دو سلسله متکي بر وجود يک فردند؛ نادر و کريم‌خان. هر دو سلسله از نظر ساختار سياسی و روال فکری عشايری و قبيله‌ای بودند. هر دو حکومت، جنگجو و مبارز بودند و حکومت آن‌ها نظامی بود و سرانجام اين که ادوار جانشينی هر دو شهريار افشار و زند بسيار به هم شبيه است.

در انبار موجود نمی باشد