صفویان در گذرگاه تاریخ

165,000 ریال

کتاب «صفويان در گذرگاه تاريخ» نوشته‌ی حميدرضا صفاکيش، به شرح تاريخ سلسله‌ی صفوی و معرفی اين سلسله از جنبه‌های مختلف مي‌پردازد. در کتاب حاضر، تلاش بر آن است که طی پنج بخش، حکومت صفوی به مخاطب شناسانده و علاوه بر شرح اوضاع اجتماعی، سياسی و اقتصادی کشور در اين دوره، برخی از مسائل مبهم موجود در آن زمان، مورد بحث و بررسی قرار گيرد. عناوين بخش‌های مختلف کتاب، عبارتند از:

بررسی اوضاع سياسی ايران در دوره صفوی

بررسی وضعيت اقتصادی ايران پيش از دوره صفويه

بازرگانی و تجارت ايران در دوره صفوی

بررسی وضعيت مذهبی و اجتماعی ايران در عصر صفوی

اعتلا و انحطاط هنر صفوی.

در انبار موجود نمی باشد