سفرنامه حاج سیاح

4,500,000 ریال

می‌توان گفت سفرنامه حاج سیاح بهترین و پرمحتوانرین سفرنامه‌ای است که طی دو قرن اخیر توسط یک ایرانی نوشته شده است.

سفرنامه‌ها یا به وسیله خارجیانی که به کشور ما آمده‌اند نوشته شده (بیشتر از زمان صفویان به بعد) یا توسط ایرانیانی که به فرنگستان سفر کرده‌اند(بیشتر در زمان قاجاریه).

سفرنامه حاج سیاح ، شرح سفرهای وی به اروپاست.

حاج سیاح وقایع دوران سفر خود را به کشورهای اروپایی،آمریکای شمالی و همچنین کشورهای شرقی مانند هندوستان شرح داده است.

این کتاب جلد اول یادداشت‌ها و خاطرات حاج سیاح می‌باشد و از سیاق نثر سیاح پیداست که این کتاب نخست نوشته شده است.

زبان سیاح، در این کتاب، هنوز کهنه و کند است،به خلاف خاطرات که نثری عامیانه و امروزی دارد.