زنانی که دنیا را تکان داده اند

185,000 ریال

اين کتاب سرگذشت زنانی است که با تلاش‌های خود مهر خويش را بر عصری که در آن زيسته‌اند کوبيده‌اند و بی انکه شرايط ناگواری را که به آنها تحميل شده بپذيرند، خود پای از دايره سرنوشت محتوم خود بيرون گذاشته و موفق شده‌اند قوانينی را به نفع خود تغيير دهند، اسارت را از دست و پای همنوعان خود بردارند و در جهان فکر و ادب و علم و سياست پای بر پله‌های بلند موفقيت بگذارند و به مردانی که به آن بلندی ها دست نيافته‌اند، نشان دهند که مهم، خواستن و توانستن است، نه زن يا مرد بودن. در شرايط مناسب، هرکس، چه زن و چه مرد می تواند استعداد ذاتی خود را بروز دهد و بسته به موقعيت و رشته‌ای که دنبال می کند، به هدف‌های بزرگ نائل گردد. اما اگر شرايط، مناسب نباشد، بايد آن را به وجود آورد. اين زندگی نامه‌ها، می تواند الهام بخش زنان در همه جا باشد، می تواند توانائي‌های فشرده در وجود ظريف آنان را به خاطرشان آورد، و به آنها بياموزد که می توانند با هدايت نيروهای ذاتی خود در مسير صحيح، بر مشکلات زندگی خود فائق آيند و به قله‌های تعالی و افتخار صعود کنند.

در انبار موجود نمی باشد