جامعه و اقتصاد عصر ساسانی

29,000 ریال

کتاب «جامعه و اقتصاد عصر ساسانی» اثر حسين کيان راد شامل دوازده مقاله‌ی تخصصی در زمينه‌ی مسائل اجتماعی و اقتصادی دوره‌ي ساسانی از قلم فرهيختگانی همچون منصور شکی، احمد تفضلی، ريچارد فرای، مايکل بيتس، مايکل مورونيف، و تورج دريايی است.
جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی تاريخ ايران در دوره‌های مختلف، به دلايلی چون کمبود مدارک و شواهد و همچنين سنت غالب تاريخ‌نگاری در ايران، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ارتباط با تاريخ ايران پيش از اسلام که فقدان منابع چشمگيرتر است، اين عدم رويکرد را بيش از پيش می توان لمس کرد. در حکومت ساسانيان که خود يکی از هفت خاندان اشراف ايرانی عصر پارتيان بودند، نظام اجتماعی به ارث رسيده از پيشينيان دارای جزيياتی بيشتر به ويژه در بالای ساختار اجتماعی، سياسی و فرهنگی بود.
عناوين مقالات کتاب حاضر عبارتند از:

نظام طبقاتی در عصر ساسانی؛ مفهوم شهروند در دوره‌ی ساسانی؛ فهرستی از صنايع و پيشه‌های عصر ساسانی؛ مناصبی از دوره‌ی ساسانی؛ تجارت عصر ساسانی؛ سکه‌های عرب – ساسانی؛ تاثير اقتصاد اواخر دوره‌ی ساسانی بر شبه‌جزيره‌ی عربستان؛ تجارت خليج فارس در اواخر دوره باستان؛ اقتصاد عصر ساسانی؛ مهرها و مهر و موم‌ها؛ ميزان سکه‌ی نقره و سطح درآمد در ايران اواخر عصر ساسانی و… همچنين در صفحات پايانی کتاب تصاويری از مهرها و سکه‌های ساسانی ارائه شده است.

در انبار موجود نمی باشد