تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار 

19,000,000 ریال

کتاب «تاريخ سياسی ايران در دوره قاجار» نوشته ابراهيم تيموری است.

مهم‌ترين موضوعی که در کتاب حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، عبارت است از:

بررسی تاريخ روابط سياسی ايران، انگليس و روسيه در دورۀ قاجار. در اين پژوهش به دورۀ سلطنت فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار نگاهی ويژه شده و نگارنده تلاش کرده تا هجوم روس‌ها به ايران و جدا کردن بخش‌هايی از خاک اين سرزمين و ملحق‌شدن به خاک روسيه را شرح دهد.